Nhà đầu tư siêu thị - codosaholding Nhà đầu tư siêu thị - codosaholding
Nhà đầu tư siêu thị - codosaholding
__________nhà đầu tư

Sum Việt

Có sẵn mặt bằng tại vị trí trung tâm thành phố/ thị xã, diện tích sàn từ 500m2 và kho từ 1,000m2

Tài chính đảm bảo setup siêu thị theo chuẩn nhận diện thương hiệu.

Hình thức đầu tư xây dựng & chuyển giao (BT)

Buid
Nhà đầu tư

-Siêu thị & nhà kho theo tiêu chuẩn

-Trang thiết bị để vận hành

-Chuyển giao cho STHT

Transfer
https://sumviet.com

-Tổ chức bộ máy nhân sự vận hành

-Cung cấp hàng hóa kinh doanh

-Phát triển kinh doanh siêu thị

-Hoàn vốn đầu tư + lợi nhuận cam kết

-Chia sẻ % doanh thu của siêu thị

Lợi ích__________

của nhà đầu tư Sum Việt

Lợi ích của nhà đầu tư siêu thị - codosa holding

Hoàn 100% vốn đầu tư chỉ từ 25 tháng

Lợi ích của nhà đầu tư siêu thị - codosa holding

Lợi nhuận cam kết 20%
(Từ Sum Việt & Doanh nghiệp

Lợi ích của nhà đầu tư siêu thị - codosa holding

Lợi nhuận phân chia
(Theo doanh số thực tế của siêu thị mỗi tháng

Lợi ích của nhà đầu tư siêu thị - codosa holding

Thưởng cổ phiếu
(Theo quy định)