đại lý ủy quyền

Đại lý ủy quyền.

Thay mặt công ty tổ chức các hoạt động kết nối với cộng đồng người tiêu dùng, nhà đầu tư theo đúng chiến lược chung của công ty.

Phát triển thị trường theo định hướng của công ty.

Đóng phí đại lý ủy quyền theo chính sách.

Đại lý ủy quyền - codosaholding
đại lý ủy quyền - codosa holding
Đại lý ủy quyền - Codosa Holding

Lợi ích__________

của đại lý ủy quyền

Công ty hỗ trợ mở văn phòng chi nhánh Miền & Tỉnh.

Tiền thưởng phát triển thị trường.

Lợi nhuận phân chia (Theo doanh số thực tế của cửa hàng/ siêu thị mỗi tháng).

Thưởng thành tích.

Thưởng cổ phiếu (Theo chính sách công ty).

Lợi ích của đại lý ủy quyền - Codosa Holding
Lợi ích của đại lý ủy quyền - codosa holding Lợi ích của đại lý ủy quyền - Codosa Holding